Wat is Jenaplanonderwijs? https://www.youtube.com/watch?v=l-xOdCVlveQ  

Nederland kent diverse vormen van basisonderwijs.
Veel scholen werken volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat de gehanteerde methodes voor bijv. rekenen en taal centraal staan. Ieder kind dient deze methodes te verwerken in de daarvoor beschikbare tijd en aan de hand van vaste procedures.

Het Jenaplanonderwijs werkt vanuit een pedagogisch concept. Niet de leerstof, maar het kind staat centraal. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op geheel eigen wijze, heeft eigen unieke talenten en een eigen leerstijl. Het Jenaplanonderwijs wil dit unieke van ieder kind benadrukken en de ruimte geven. We willen dat kinderen verschillend mogen zijn, dat ze leren van verschillen en dat ze verschillen leren respecteren.

De leerdoelen die wij als Jenaplanschool met de kinderen willen bereiken zijn door de overheid geformuleerd in 'de kerndoelen voor het basisonderwijs'. Deze kerndoelen gelden voor alle basisscholen. Wat de kinderen op een Jenaplanschool leren is dus hetzelfde als op andere basisscholen, alleen de weg daar naar toe is verschillend. Kinderen verschillen van elkaar in aanleg, motivatie, tempo, werkhouding, belangstelling, etc. Wij willen daar recht aan doen door zoveel als mogelijk is tegemoet te komen aan de behoefte van elk kind.

Waar komt het Jenaplanonderwijs vandaan?

In de jaren twintig en dertig heeft Professor Peter Petersen, samen met zijn medewerkers, gezocht naar een nieuwe onderwijsvorm. Zij ontwikkelden ideeën en brachten deze in praktijk op een school in het Duitse stadje Jena. Vandaar dat de naam voor dit nieuwe schoolmodel "Jenaplanonderwijs" is geworden.

In Nederland zijn alle 220 Jenaplanscholen verenigd in de Nederlandse Jenaplanvereniging, "de NJPV". Ook onze school is daar lid van en onderschrijft de 20 basisprincipes die door deze vereniging zijn vastgelegd. Deze basisprincipes zijn uitspraken over hoe je als school denkt over mensen, de maatschappij en het onderwijs.
Dat iedere school deze uitgangspunten onderschrijft, wil niet zeggen dat alle Jenaplanscholen hetzelfde zijn, elke school probeert op haar manier en met haar mogelijkheden de basisprincipes vorm te geven.
In één ding zijn alle Jenaplanscholen echter hetzelfde, ze willen een goede school voor ieder kind zijn! Ze willen voor elk kind passend onderwijs leveren; ieder kind geven waar het recht op heeft.
 
Heterogene leeftijdsgroepen

Alle Jenaplanscholen werken met stamgroepen. In een stamgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden. Wij werken met een driejarige stamgroep. Meer informatie over de driejarige stamgroep. https://www.youtube.com/watch?v=wWHoh_yQcOc
Dit is een bewuste keuze omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen leren omgaan met verschillen, dat ieder kind verschillend kan en mag zijn en dat kinderen leren van verschillen.
Wij denken dat we kinderen op deze wijze een rijkere sociale omgeving bieden waarbij ieder kind meer de mogelijkheid heeft om zich op eigen unieke wijze te ontwikkelen.

De basisactiviteiten van ons jenaplanonderwijs

Alle activiteiten op een Jenaplanschool vallen onder de vier basisactiviteiten. Deze basisactiviteiten kunt u vergelijken met de activiteiten die alle mensen in hun dagelijks leven verrichten: gesprek, werk , spel en vieren.

A. Gesprek (communicatie):
Het kringgesprek is een typische Jenaplanactiviteit. De kern is dat kinderen zich leren te uiten, leren om naar anderen te luisteren, leren om hun mening te vormen en om zichzelf te presenteren.

B. Werk:
Tijdens instructies krijgen kinderen uitleg of leren ze vaardigheden die ze nodig hebben om hun werk (rekenen, taal, lezen. schrijven, Engels, etc) te kunnen uitvoeren.
Het jenaplanonderwijs stelt wereldoriëntatie centraal. Alle vaardigheden die kinderen leren passen zij toe om de wereld te verkennen en hun plek daarin te vinden.
Binnen de activiteit 'werk' leren kinderen ook plannen, samenwerken maar ook alleen te werken.

C. Spel:
Naast de cognitieve ontwikkeling vinden wij het van groot belang dat kinderen zich ook ontwikkelen op sportief en creatief gebied. Er is dan ook ruim aandacht voor muziek, dans, drama, beeldende vorming en sport. Ook is vrij spel een belangrijk onderdeel waarbij kinderen tevens veel sociale vaardigheden leren.

D. Vieren:
We zien de school als een leef- en werkgemeenschap waarin kinderen, ouders en groepsleiders een band met elkaar hebben. Een viering is een moment waarop je het samen-zijn benadrukt. Vieringen kunnen plaatsvinden in de stamgroep maar ook met de hele school. Bekende vieringen zijn o.a. weekopeningen en weeksluitingen (waarbij ook ouders en andere belangstellenden welkom zijn).

Het ritmisch weekplan

Iedere Jenaplanschool laat de vier bovengenoemde basisactiviteiten afwisselend plaatsvinden. De activiteiten worden vastgelegd in een ritmisch weekplan.
 

Alle Jenaplanscholen in Nederland hebben zich aangesloten bij de Nederlandse Jenaplan Vereniging (de NJPV zie www.jenaplan.nl)
De uitgangspunten, zoals Peter Petersen die vroeger in Jena geformuleerd heeft, zijn door de NJPV voor onze tijd opnieuw doordacht en geformuleerd in de zogenaamde 20 basisprincipes van het Jenaplanonderwijs. Alle Jenaplanscholen onderschrijven deze basisprincipes.
De basisprincipes bepalen mede hoe in de school de opvoeding en het onderwijs er uit zien. Zie ook 
www.jenaplan.nu