MR / GMR

Op iedere school worden belangrijke beslissingen genomen. De beslissingen worden vaak gemaakt door de directie of door het bestuur, maar zij overleggen alvorens te beslissen met ouders en teamleden. Dit gebeurt binnen de MR. De oudergeleding van de MR fungeert ook als aanspreekpunt voor de overige ouders van de school. 

De Medezeggenschaps Raad van de duizendpoot bestaat in het schooljaar 2019 - 2020 uit onderstaande personen.

Namens de ouders:
Dhr. Greg Buchardt, vertegenwoordiger GMR
Mevr. Rooha Alaani

Namens het team:
Dhr. Mark Kuper, voorzitter, penningmeester en vertegenwoordiger GMR
Mevr. Sabine Aben, secretaris

De raad vergadert meestal 6x per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar, als u aanwezig wilt zijn kan dat altijd. De vergaderingen van dit schooljaar zijn van 20.00 uur - 21.30 uur op school. 
 
Vergaderschema 2019 - 2020:

  • Dinsdag 24-9-2019
  • Woensdag 27-11-2019
  • Dinsdag 3-3 2020
  • Dinsdag 7-4-2020
  • Woensdag 17-6-2020
Van deze vergaderingen worden notulen gemaakt, die na goedkeuring, op de website van school komt te staan. De MR werkt met een jaarplan waarin de activiteiten en vergaderpunten staan vermeld. Dit jaarplan is hier ook te downloaden. Het wordt november 2020 vernieuwd. 
Wilt u meer weten over de MR, dan kunt u altijd een vergadering bezoeken of een van de leden benaderen.
Kijk ook eens op de site van het Ministerie van OC&W: 
klik hier..

Informatie over de gemeenschappelijke MR-en van de scholen van Eduquaat (GMR) vindt u hier

Bekijk notulen