Zorg voor kinderen op OJBS De Duizendpoot

De zorg voor alle kinderen van Jenaplanschool De Duizendpoot is in handen van de groepsleiders, die hierin begeleid en aangestuurd worden door de Intern Begeleider. 
Gezamenlijk houden zij de ontwikkeling van alle kinderen in de gaten. Kinderen goed observeren, hun onderwijsbehoeften kennen en hen volgen is hierbij essentieel.

Belangrijke meetinstrumenten hierbij zijn:
-voor de kinderen van groepen 1 en 2 het OntwikkelingsVolgModel (OVM-web). Met dit instrument worden de kinderen nauwkeurig gevolgd op wezenlijke ontwikkelingsaspecten, zoals bijvoorbeeld zelfstandigheid, spelontwikkeling, spraak- en taalontwikkeling, ontluikende geletterdheid.
-voor de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 het Cito LeerlingVolgSysteem (LOVS) waarmee de ontwikkelingen op de leergebieden en op sociaal emotioneel gebied in kaart worden gebracht.

Het team van De Duizendpoot is bekwaam in handelingsgericht werken, hetgeen inhoudt dat er gewerkt wordt met groepsplannen, waarin rekening wordt gehouden met de onderwijsbehoeften van alle kinderen. Aangepaste instructie en leerstofaanbod voor sterke en minder sterke kinderen is ons streven. Steeds gebruik makend van sterke kanten van kinderen en zaken die goed gaan.

Enkele malen per jaar worden de groepsplannen geëvalueerd en aangepast aan de hand van observaties en toetsresultaten. Tussentijds vinden er kindbesprekingen plaats voor kinderen waar zorgen over bestaan. Ouders worden op de hoogte gebracht wanneer hun kind speciale zorg in de klas ontvangt of wanneer hun zoon of dochter in de kindbespreking komt.

De Intern Begeleider is belast met de onderwijsinhoudelijke aansturing en vormt samen met de directeur de directie. Alles wat met de inhoud van het onderwijs te maken heeft, wordt besproken in het directie overleg.
De IB-er houdt ontwikkelingen van kinderen in de gaten en ondersteunt en coacht groepsleiders. De IB-er kan ook bij gesprekken met ouders zijn, heeft contact met het IOT (intern ondersteuningsteam) , externe deskundigen enz. Na de groepsleider is de IB-er het eerste aanspreekpunt voor ouders als het gaat om de ontwikkeling en/of welbevinden van hun kind.
Binnen de stichting Eduquaat hebben we een IOT dat bestaat uit een orthopedagoge en twee IBers. Zij zijn verantwoordelijk voor het zorgbeleid op bovenschools niveau.

Passend onderwijs. 
Alle scholen van Eduquaat maken deel uit van het lokale samenwerkingsverband Weert-Nederweert (SWV). Het SWV heeft in een ondersteuningsplan de basisondersteuning en de extra ondersteuning voor de scholen beschreven.  Dit schoolondersteuningsprofiel is te vinden op de site van 
Eduquaat