Rapportage

In schooljaar 2014-2015 zijn we begonnen met kindportfolio's in alle groepen. Een portfolio is een map met werkjes, proefwerken, tekeningen, oefenblaadjes, kortom; een overzicht van wat de kinderen hebben gedaan in de afgelopen periode. De kinderen noteren hierin zelf hoe ze hebben gewerkt. Ze houden zelf, samen met de stamgroepsleider, bij wat er in hun portfolio zit.
Driemaal per jaar nemen de kinderen deze map mee naar huis zodat de ouders hier in kunnen kijken met hun kinderen. Daarna wordt het portfolio in een kindgesprek op school toegelicht, waarbij het kind, de ouders en de
stamgroepsleider samen de voortgang bespreken. Het eerste gesprek in november gaat vooral over het welbevinden van het kind, in het tweede gesprek (maart) en het laatste gesprek in juni/juli staat de vakinhoudelijke ontwikkeling centraler. In alle gesprekken willen we met de kinderen  samen bekijken waar zij zich in willen en kunnen ontwikkelen en hoe ouders en school hen hierbij kunnen helpen.

Een onderdeel van het porfolio is het rapport. Hierop staat een overzicht van de vakgebieden zoals rekenen, lezen, spelling, wereldoriëntatie, tekenen, etc. Daarnaast zit er ook een overzicht van het cito leerlingvolgsysteem in het portfolio.

Er zijn per schooljaar 3 portfoliogesprekken; in oktober, februari/maart, en in juni/juli.