Visie

Jenaplanschool De Duizendpoot  is een openbare basisschool die onderwijs én opvang van hoge kwaliteit aanbiedt aan kinderen van 4-12 jaar.

Onze missie is het verzorgen van kindgericht, maatschappij-, resultaat-, en toekomstgericht onderwijs. Afwisseling in situaties: spreken, vieren, werken alleen of samen, genieten, actief zijn, mee doen, spelen…
Kortom, het geheel aan maatregelen en inzichten om kinderen als totaal aan te spreken en te ontwikkelen; meer dan een theorie, het is een manier van leven met kinderen en maatschappij.
 
Het Jenaplanconcept is een sociaal pedagogisch en didactisch concept waarbij het welzijn van het kind centraal staat.
Dit als voorwaarde om zo optimaal mogelijk te kunnen leren en gebruik te maken ieders unieke talenten.

 

Kernwoorden:

kindgericht
leren van en met elkaar
persoonlijke leerdoelen
heterogene groepen- jongste-middelste-oudste
gesprek-spel-werk-vieren

Onze school is laagdrempelig met een doordachte vernieuwende manier van werken.
 
Er heerst een open, veilige, rustige sfeer met een duidelijke structuur. Kinderen, stamgroepleiders én ouders zijn samen partners in de ontwikkeling van het unieke kind en voelen zich hierin competent. Ze hebben respect voor elkaar. 
 
We streven naar een klimaat waarin kinderen, stamgroepsleiders én ouders op een positieve wijze kunnen werken aan een brede ontwikkeling van eigen competenties en talenten. Onze stamgroepen bieden de mogelijkheid om van en met elkaar te leren binnen een uitdagende leeromgeving. Ons motto hierbij is: 'vraag het de kinderen'. Het komen tot 'zelfverantwoordelijk leren' is het doel.
Om met de kinderen en met elkaar in gesprek te gaan maken wij gebruik van het 'Didactisch Coachen': E
en planmatige en doelgerichte wijze van coachen en feedback geven door de stamgroepsleider, waarin hij /zij het denken van de leerder stimuleert, op een manier die motivatieverhogend en leerbevorderend werkt.

De Duizendpoot als openbare school

De term openbaar duidt erop dat iedereen, ongeacht zijn godsdienst, levensbeschouwing of culturele achtergrond op onze school welkom is. Dat brengen wij tot uitdrukking in onze houding naar de mensen met wie wij samen zijn en binnen de inhoud van het onderwijs. Onze overtuiging is dat ieder kind uniek is en recht heeft op ontplooiing. Dat sluit naadloos aan bij de Jenaplangedachte.