Jenaplanschool De Duizendpoot  is een openbare basisschool die onderwijs én opvang van hoge kwaliteit aanbiedt aan kinderen van 4-12 jaar.

Leren ontstaat in relatie, in verbinding en vanuit verwondering. Onze school is een leef-werkgemeenschap waar je leert samenleven. Ouders voeden samen met de school de kinderen op tot mensen die van betekenis zijn voor zichzelf, voor anderen en voor een duurzame wereld.

Onze visie:

Het Jenaplanconcept is een sociaal pedagogisch en didactisch concept waarbij het welzijn van het kind centraal staat. Dit als voorwaarde om zo optimaal mogelijk te kunnen leren en gebruik te maken van ieders unieke talenten.    

Jenaplan is een onderwijsconcept waarin relaties centraal staan.

Als kind leer je in het Jenaplanonderwijs omgaan met jezelf, de ander en de wereld.

 1. Je leert jezelf, je manier van leren en je kwaliteiten kennen. We begeleiden kinderen om hun unieke kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. We maken kinderen (mede)verantwoordelijk voor hun eigen leren. Kinderen laten dit zien in presentaties, eigen doelen en portfolio. Vanuit deze zelfbewuste houding leer je vaardigheden als plannen, creëren en presenteren. 
 2. Je leert omgaan met anderen. Je leert je eigen rol in de stamgroep kennen en leert vaardigheden als samenwerken en communiceren.
 3. Je leert omgaan met de wereld. We halen de wereld in school en nemen je mee de wereld in. Je leert onderzoeken wat voor betekenis je wilt geven aan de duurzame wereld. Vanuit deze zelfbewuste houding leer je vaardigheden als ondernemen, onderzoeken en verantwoorden.

In het volgende filmpje krijgt u een indruk van onze school.

Op de Duizendpoot:

 • is er veel aandacht voor de sfeer in de school; 
 • staat het kind centraal en niet de leerstof; 
 • leren we  kinderen zelf keuzes te maken;
 • leren we kinderen zelfstandig hun problemen op te lossen, ofwel 'kinderen helpen zichzelf te helpen'; 
 • is leren uitdagend en motiverend; 
 • maken we gebruik van verschillen tussen de kinderen en worden deze geaccepteerd; 
 • is er een passend aanbod voor kinderen die meer of minder aankunnen.
 • werken we met projecten. Ons onderwijs is hierdoor thematisch, betekenisvol en in samenhang.
 • Wereldoriëntatie neemt een centrale plaats in met als basis ervaren, ontdekken en onderzoeken.

Kernwoorden:

kindgericht
leren van en met elkaar
betekenisvol leren
driejarige stamgroepen- jongste-middelste-oudste
gesprek-spel-werk-vieren
We streven naar een klimaat waarin kinderen, stamgroepsleiders én ouders op een positieve wijze kunnen werken aan een brede ontwikkeling van eigen competenties en talenten. Onze stamgroepen bieden de mogelijkheid om van en met elkaar te leren binnen een uitdagende leeromgeving. Ons motto hierbij is: 'vraag het de kinderen'. Het komen tot 'zelfverantwoordelijk leren' is het doel.

De Duizendpoot als openbare school

De term openbaar duidt erop dat iedereen, ongeacht zijn godsdienst, levensbeschouwing of culturele achtergrond op onze school welkom is. Dat brengen wij tot uitdrukking in onze houding naar de mensen met wie wij samen zijn en binnen de inhoud van het onderwijs. Onze overtuiging is dat ieder kind uniek is en recht heeft op ontplooiing. Dat sluit naadloos aan bij de Jenaplangedachte. 

Burgerschap


Actief burgerschap - wereldoriëntatie neemt een centrale plek in met als basis: ervaren, ontdekken en onderzoeken.
Burgerschap is onderdeel van onze dagelijkse onderwijspraktijk. Jenaplanschool de Duizendpoot is een algemeen toegankelijke school waar de eigenheid van ieder kind centraal staat. Een school waar kinderen zich thuis voelen, waar zij anderen kunnen ontmoeten en waar zij zichzelf ten volle kunnen ontplooien.
Op school ontmoeten mensen met verschillende achtergronden, ideeën en religies elkaar. Gelijkwaardigheid en respect voor elkaars waarden en opvattingen zijn binnen onze school begrippen die zorgen voor een verrijking van ons onderwijs.
Ook leren wij kinderen, tijdens het gebruikmaken van de verschillende media, om kritisch om te gaan met bronnen. Wij besteden structureel aandacht aan democratische principes, de ontplooiing van de eigen identiteit, het vormen en bijstellen van een eigen mening en het voeren van debatten; kringgesprekken. Hierbij wordt een beroep gedaan op de communicatieve vaardigheden van de leerlingen; één van de jenaplanessenties.