Visie

Jenaplanschool De Duizendpoot  is een openbare basisschool die onderwijs én opvang van hoge kwaliteit aanbiedt aan kinderen van 4-12 jaar.

 

Leren ontstaat in relatie, in verbinding en vanuit verwondering. Onze school is een leef-werkgemeenschap waar je leert samenleven. Ouders voeden samen met de school de kinderen op tot mensen die van betekenis zijn voor zichzelf, voor anderen en voor een duurzame wereld.

Onze visie:

Het Jenaplanconcept is een sociaal pedagogisch en didactisch concept waarbij het welzijn van het kind centraal staat. Dit als voorwaarde om zo optimaal mogelijk te kunnen leren en gebruik te maken van ieders unieke talenten.    

Jenaplan is een onderwijsconcept waarin relaties centraal staan.

Als kind leer je in het Jenaplanonderwijs omgaan met jezelf, de ander en de wereld.

  1. Je leert jezelf, je manier van leren en je kwaliteiten kennen. We begeleiden kinderen om hun unieke kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. We maken kinderen (mede)verantwoordelijk voor hun eigen leren. Kinderen laten dit zien in presentaties, eigen doelen en portfolio. Vanuit deze zelfbewuste houding leer je vaardigheden als plannen, creëren en presenteren. 
  2. Je leert omgaan met anderen. Je leert je eigen rol in de stamgroep kennen en leert vaardigheden als samenwerken en communiceren.
  3. Je leert omgaan met de wereld. We halen de wereld in school en nemen je mee de wereld in. Je leert onderzoeken wat voor betekenis je wilt geven aan de duurzame wereld. Vanuit deze zelfbewuste houding leer je vaardigheden als ondernemen, onderzoeken en verantwoorden.

In het volgende filmpje krijgt u een indruk van onze school.

Op de Duizendpoot:

  • is er veel aandacht voor de sfeer in de school; 
  • staat het kind centraal en niet de leerstof; 
  • leren we  kinderen zelf keuzes te maken;
  • leren we kinderen zelfstandig hun problemen op te lossen, ofwel 'kinderen helpen zichzelf te helpen'; 
  • is leren uitdagend en motiverend; 
  • maken we gebruik van verschillen tussen de kinderen en worden deze geaccepteerd; 
  • is er een passend aanbod voor kinderen die meer of minder aankunnen.

Kernwoorden:

kindgericht
leren van en met elkaar
persoonlijke leerdoelen
heterogene groepen- jongste-middelste-oudste
gesprek-spel-werk-vieren

Onze school is laagdrempelig met een doordachte vernieuwende manier van werken.
 
Er heerst een open, veilige, rustige sfeer met een duidelijke structuur. Kinderen, stamgroepleiders én ouders zijn samen partners in de ontwikkeling van het unieke kind en voelen zich hierin competent. Ze hebben respect voor elkaar. 
 
We streven naar een klimaat waarin kinderen, stamgroepsleiders én ouders op een positieve wijze kunnen werken aan een brede ontwikkeling van eigen competenties en talenten. Onze stamgroepen bieden de mogelijkheid om van en met elkaar te leren binnen een uitdagende leeromgeving. Ons motto hierbij is: 'vraag het de kinderen'. Het komen tot 'zelfverantwoordelijk leren' is het doel.

De Duizendpoot als openbare school

De term openbaar duidt erop dat iedereen, ongeacht zijn godsdienst, levensbeschouwing of culturele achtergrond op onze school welkom is. Dat brengen wij tot uitdrukking in onze houding naar de mensen met wie wij samen zijn en binnen de inhoud van het onderwijs. Onze overtuiging is dat ieder kind uniek is en recht heeft op ontplooiing. Dat sluit naadloos aan bij de Jenaplangedachte.